Η ιστοσελίδα xestock.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών της μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου που επιθυμεί να εγγραφεί συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται, και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
To xestock.gr παρέχει στα μέλη της υπηρεσίες κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό το λογαριασμό και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης τους. Επιπλέον, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως τo xestock.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους.
Ο χρήστης που καταχωρεί ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το δικτυακό τόπο στις σχετικές σελίδες. Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το xestock.gr για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων, λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για καταχώρηση ή δημοσίευση μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει ο δικτυακός τόπος.
Την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις αγγελίες την έχει αυτός που την καταχώρησε. Με τη χρήση του δικτυακού τόπου συμφωνείτε να μη δημοσιεύετε ή μεταδίδετε οποιοδήποτε, άσεμνο, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό ή παράνομο υλικό, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, το οποίο παραβαίνει ή παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Το xestock.gr δεν είναι υπεύθυνο για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν οι χρήστες του, και απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε ζημίες που μπορούν να συμβούν από την αγορά ή χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράσετε από τρίτους.
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε επίσκεψής τους στο δικτυακό τόπο. Το xestock.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί ο συνδρομητής να διαγραφεί από τις υπηρεσίες που παρέχει ο δικτυακός τόπος.
Το xestock.gr προβαίνει στην συλλογή, επεξεργασία και προβολή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του δικτυακού τόπου). Κατόπιν τούτου ο εκάστοτε χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.
Το xestock.gr παρέχει ως υπηρεσία τη χρήση τους προγράμματος και συγκεκριμένα τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στις αντίστοιχες οθόνες εισαγωγής/επεξεργασίας στοιχείων και την επισκόπηση λοιπών πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται ή υπενοικιάζεται το πρόγραμμα, ο πηγαίος κώδικας ή μέρος αυτού. Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το xestock.gr προτίθεται να παρέχει ως υπηρεσία και να χρεώνει τη χρήση τους προγράμματος, και συγκεκριμένα τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στις αντίστοιχες οθόνες εισαγωγής/επεξεργασίας στοιχείων και την επισκόπηση λοιπών πληροφοριών. Κατόπιν τούτων απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και πάσα συναφή ενέργεια των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του xestock.gr. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας του xestock.gr, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το xestock.gr, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Το xestock.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οποιοδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού. Περαιτέρω το xestock.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.
Το xestock.gr καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών από το δικτυακό τόπο και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρία. To xestock.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο δικτυακού τόπου όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του, και όταν εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα.
Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το δικτυακό τόπο για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Κάθε χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με την συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείων και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.
Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη κατά την είσοδό τους στις υπηρεσίες και πλοήγηση στις σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο δικτυακό τόπο. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα και κωδικό πρόσβασης με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στο δικτυακό τόπο ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στο δικτυακό τόπο.
Ο χρήστης/μέλος/συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται αναντίρρητα ότι το xestock.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του στα μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης, το xestock.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Οι αγγελίες δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις ή να ενθαρρύνουν τις διακρίσεις κατά ατόμων με βάση τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, όπως η φυλή, η εθνικότητα, το χρώμα, η εθνική καταγωγή, η θρησκεία, η ηλικία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, η κατάσταση της υγείας ή η γενετική κατάσταση.
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του δικτυακού τόπου, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του δικτυακού τόπου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
Η είσοδoς σας στο xestock.gr δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τα παραπάνω, μη χρησιμοποιήσετε το xestock.gr

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Πίσω στην Αρχή
Close Offcanvas Sidebar

Πρόσφατα σχόλια